The Study of Evaluation OECD Member Countries Based on the Enabling Trade Indexes
PDF

Keywords

OECD, WEF, The Enabling Trade Index 2016

How to Cite

Bil, E., Keskin, G., & Güdük, T. (2018). The Study of Evaluation OECD Member Countries Based on the Enabling Trade Indexes. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(3), 86-93. https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.68

Abstract

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an intergovernmental economic organisation with 36 member countries,was established in Paris,1961. OECD aims to stimulate  sustainable economic growth and improve social well-being in many of the world's most advanced countries but also emerging countries. It provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. The Global Enabling Trade Report was first published in 2008 by the World Economic Forum. It has become a powerful tool for alliances about improving trade facilitation by focusing on the right countries and the right projects, quickly and efficiently. Co-published by the World Economic Forum and the Global Alliance for Trade Facilitation, the report features the Enabling Trade Index which measures the factors, policies and services in economies that facilitate the flow of goods over borders and to their destination. This study aims to classify OECD member countries including Turkey, based on the data of the Enabling Trade Index 2016. For the process of entering the data, Excel and the statistical software program SPSS have been used. In the process of analyzing the data, cluster analysis has been used and Ward’s hierarchical clustering method has been chosen. In conclusion, the result indicates that OECD member countries generate five clusters.

Key words: OECD, WEF, The Enabling Trade Index 2016.

https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.68
PDF

References

1. Akoğul, S., Tuna, E. (2016), “ Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri ile Endüstriyel Pazar Bölümlendirmesi ve Etkili Ürünlerin Belirlenmesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt: 25, Sayı: 1, ss: 29-42.
2. Alpar, R., (2011), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, Ankara.
3. Arıç, K., H., Erkekoğlu, H. (2013), “AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss: 291-306.
4. Beşel, F. (2016), “Uluslararası Endeksler Işığında Türkiye”, PESA Analiz, Cilt: 3, Sayı: 2, ss: 1-18.
5. Çakmak, Ö (2016), “WTO-Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması ve Türkiye İçin Değerlendirmeler”, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt:18, Sayı: 1, ss: 1-13.
6. Erilli, N., A., Karaköy, Ç. (2015), “Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergelerle Sınıflandırılması”, International Coference on Eurasıan Economies, ss: 305-3010.
7. Erkekoğlu, H., Arıç, K., H. (2013), “APEC Ülkeleri ve Türkiye’nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss:103-114.
8. Kangallı, G., S., Uyar, U., Buyrukoğlu, S. (2014), “OECD Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük: Bir Kümeleme Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi”, Cilt:6, Sayı: 3, ss: 95-109.
9. Küresel Ticareti Kolaylaştırma Raporu, (2016), T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı RYKGM- Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi, Ankara, Yayın No: 997, Ekim 2017, Date Accessed: 11. 08. 2018
10. Nakip, M. (2006) “Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar”, 2. Baskı, Seçkin Yayınları.
11. Özdamar, K. (2004) “ Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler)” 2, Yenilenmiş 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
12. Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2022, Aralık, 2017, ss: 1-143., Date Accessed: 11. 08. 2018
13. Turanlı, M., Özden, Ü.H., Türedi, S. (2006) “Avrupa Birliği’ne Aday ve Üye Ülkelerin Ekonomik Benzerliklerinin Kümeleme Analiziyle İncelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, ss: 95-108.
14. Ünsal, S .(2007), “ Ticaretin Kolaylaştırılması Bağlamında Tek Pencere Uygulaması” Uzmanlık Yüksek Lisans Tezi, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara., ss: 1-175.
15. https://www.academia.edu/28027086/B.Bicimseven_Ticaretin_Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1.pdf, Date Accessed: 11. 08. 2018
16. https://www.csgb.gov.tr/media/6792/oecd.pdf, Date Accessed: 10. 11. 2018
17. http://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/iktisadi_kalkinma_orgutu.html, Date Accessed: 10. 11. 2018
18. http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/OECD_ve_TURKIYE.pdf, Date Accessed: 10. 10. 2018
19. http://www.istemiparman.com.tr/kuresellesme-surecinde-ticaretin-kolaylastirilmasi-prensibi-ve-gumruk-idarelerince-yurutulen-calisma/, Date Accessed: 10. 10. 2018
20. http://www.mfa.gov.tr/iktisadi-isbirligi_ve-gelisme-teskilati-_oecd_.tr.mfa, Date Accessed: 07.12. 2018
21. https://www.tech-worm.com/oecd-nedir-ne-zaman-kurulmustur-uye-ulkeler-hangileridir/, Date Accessed: 07.12. 2018
22. https://www.weforum.org/about/world-economic-forum, Date Accessed: 07.12. 2018
23. http://oecd.dt.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/frqd4xyo3pags3ruhkwu34nbTurkey%20brochure_Turc_visa3.pdf, Date Accessed: 07.12. 2018.
24. http://oa-b.org/ticatetin-kolaylastirilmasi-anlasmasi/, Date Accessed: 07.12. 2018

Downloads

Download data is not yet available.