Life Contribution of Academic Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj to the Albanian Language University Texts
PDF

Keywords

Contribution, Texts, University, Sociolinguistics, Language Culture, Academic Writing.

How to Cite

SHALA, F. (2018). Life Contribution of Academic Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj to the Albanian Language University Texts. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(3), 63-68. https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.64

Abstract

This paper includes the contribution of prof. Gjovalin Shkurtaj to the Albanian language university textbooks, who is known as a dialectologist and a researcher of language culture issues, sociolinguistics and Albanian onomastics. This paper also covers his contribution to the collection of the dialectal Albanian language to better understand the spoken Albanian language system: in phonetics, morphology, syntax and in its lexicon.

Gjovalin Shkurtaj is well-known for writing university textbooks such as "Sociolinguistics", "Dialectology", "Language Culture", "How to write Albanian", which are related to:

  • Dialectological studies, one of the basic requirements to achieve standardization and enrichment of the Albanian literary language;
  • Sociolinguistic studies, based on the study of language in relation to society;
  • Language culture, based on the standardized language norm as an issue of today's sociolinguistics;
  • Academic writing, based on language culture and using literary norms accurately

Key words: Contribution, Texts, University, Sociolinguistics, Language Culture, Academic Writing.

https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.64
PDF

References

1. Dykro, O. - Todorov, C., Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, Prishtinë, 1984.
2. Gjinari, J. - Shkurtaj, Gj., Dialektologjia (Dialectology), Tiranë, 2003.
3. Hudson, R., Sociolinguistics, Tiranë, 2002.
4. Ismajli, R., Standarde dhe indentitete (Standards and Identities), Dukagjini, Peja, 2003.
5. Kosovo Accreditation Agency, Self -Evaluation Report, Albanian Language and Literature Program, University of Prizren, 2017.
6. Martine, A., Elements of General Linguistics, Prishtinë, 1983
7. Paqarizi, Rr., Shqipja standarde në parametrat psikolinguistikë" (Standard Albanian on psycholinguistic parameters), Prishtinë, 2011.
8. Rrokaj, Sh., Filozofia e Gjuhës (Philosophy of Language), Tirana, 2010
9. Sapir, E., Language: An Introduction to the Study of Speech, Prishtinë, 1980.
10. Shkurtaj, Gj., E folmja e Hotit, në "D. Sh.", 1971, Vol. II. E folmja e Kastratit, "Philological Studies ", 1967, E folmja e Kelmendit, në "D. Sh", 1975, Vol. III, E folmja e qytetit të Lezhës, published in "Philological Studies " 1981 and 1984, E folmja e Rranxave të Mbishkodës, in "D. Sh", 1982, Vol. IV.
11. Shkurtaj, Gj., Kultura e gjuhës (Language Culture), Tiranë, 2006.
12. Shkurtaj, Gj., Si të shkruajmë shqip - Baza të shkrimit akademik(How to write Albanian-Acadmic Writing), Tiranë, 2017.
13. Shkurtaj, Gj., Sistemi foljor i të folmeve arbëreshe të krahinës së Kozencës, published in "Philological Studies", 1975, Shënime për të folmen arbëreshe të Shën-Marcanos, published in "Philological Studies", 1979, Shënime për të folmen arbëreshe të Mrçeduzës, published in "Studime për nder të A. Xhuvanit", Tiranë, 1986.
14. Shkurtaj, Gj., Sociolinguistika e shqipes - nga dialektologjia te etnografia e të folurit (Sociolinguistics of the Albanian Language: From Dialectology to Ethnography of Speaking), Tiranë, 2009.
15. Simonini, A., La sociolinguistika, Calderini, 1976.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2018 Array

Downloads

Download data is not yet available.